Ładowanie Osiedle Parkowe - Nowe mieszkania Starogard Gdański
Ładowanie...

 

REGULAMIN PROMOCJI„MIESZKANIE BEZ VAT”

 

§ 1

ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji „MIESZKANIE BEZ VAT” zwanej dalej Promocją, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Derdowskiego 4, zwana dalej Organizatorem.

 

§ 2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Niniejsza Promocja dotyczy umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych spełniających warunki promocji opisanych w niniejszym Regulaminie zawartych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (definicja poniżej) od dnia rozpoczęcia obowiązywania promocji, tj. 26.10.2016 r. do dnia zakończenia promocji, tj. 25.11.2016 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Promocji na stronie internetowej: www.osiedleparkowe.stg.pl lub w siedzibie Organizatora przy ul. Krzywej 2 w Starogardzie Gdańskim.

§ 3

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie, zwana dalej Uczestnikiem.

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zawarcie w czasie trwania Promocji umowy przedwstępnej sprzedaży dotyczącej lokalu mieszkalnego spośród lokali mieszkalnych, które będą oferowane bezpośrednio przez spółkę z wyłączeniem wszelkich pośredników.

3. Promocją objęte są wyłącznie lokale mieszkalne oferowane w inwestycji na Osiedlu Parkowym w Starogardzie Gdańskim.

4. Promocja może objąć lokale mieszkalne , co do których zostały zawarte umowy przedwstępne.

5. Z udziału w Promocji wyłączone są:

a) osoby, które podpiszą umowę przedwstępną sprzedaży, z datą poprzedzającą rozpoczęcie obowiązywania Promocji tj. przed dniem 26.10.2016 r.

b) osoby, które zawarły umowę przedwstępną sprzedaży przed okresem obowiązywania Promocji, a w okresie obowiązywania Promocji zawarły aneksy, porozumienia czy zmieniły formę w jakiej umowa została zawarta,

c) osoby, które uzyskały inny rabat w cenie lokalu w wyniku którego cena lokalu była niższa od ceny podanej w oficjalnym cenniku Organizatora, który to rabat nie wynika z niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI

1. W ramach Promocji cena brutto dla poszczególnego lokalu objętego Promocją podana w oficjalnym cenniku Organizatora zostaje obniżona o kwotę stanowiącą 8 % tej ceny.

2. Rabat wynikający z Promocji, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie ceny za lokale mieszkalne objęte Promocją i nie obejmuje ceny należnej za prawo do korzystania z miejsca lub miejsc postojowych przynależnego/przynależnych do kupowanych lokali mieszkalnych.

 

§5

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 tygodni od momentu ich otrzymania.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, jest przekazanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wzięciu udziału w Promocji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) rabatu będącego przedmiotem Promocji.

3. Regulamin Promocji dostępny będzie każdorazowo w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.osiedleparkowe.stg.pl

4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.